PROMOCIÓ RUTA DE L’ARRÒS

El Consell Regulador DOP Arròs del Delta de l’Ebre domiciliat a Amposta ( Tarragona), carrer Salvador Dalí, 27-29 i NIF Q4300220C realitzarà una promoció en favor dels producte comercialitzat a l’empara del segell DENOMINACIÓ D’ORIGEN PROTEGIDA, en endavant DOP, mitjançant els restaurants que utilitzin per cuinar ARRÒS DOP DELTA DE L’EBRE, i que voluntàriament s’hagin volgut adherir a la promoció.

BASES

Primera. Durada de la promoció

La promoció començarà el dia 15 de febrer de 2017 i finalitzarà el dia 31 d’agost de 2017.

Segona. Àmbit geogràfic

La promoció es realitzarà en qualsevols dels restaurants adherits a la promoció

Tercera .Àmbit personal

Podran participar en la promoció totes aquelles persones majors d‘edat que hagin adquerit un codi de participació per haver menjat en qualsevol dels restaurants adherits a la promoció i publicats a la web : www.rutadelarros.com

Quarta. Premis

Es sortejaran 2 menus entre els restaurants participants de la Ruta de l’arròs..

 •  • 1 dinar/ sopar per 2 persones(*)

(*) un màxim de 100€ menú beguda inclosa
Els premis s’adjudicaran mitjançant sorteig que es durant el dia 14 de setembre de 2017.

 •  • Es realitzarà un primer sorteig per determinar el restaurant al que si li adjudicarà el primer dinar/sopar, seguidament s’extraurà el segon restaurant
 • • Es realitzarà un segon sorteig per extraure les dues persones guanyadores i a les que se’ls adjudicarà per ordre el restaurant.
 • • Adjudicats aleatòriament els guanyadors, s’extrauran dues persones més que seran designades com a reserves per si de cas la persona o persones premiades no donessin compliment als requisits de les bases.

Cinquena .Mecànica de participació

La participación podrá fer-se de les formes següents:

 • • Per correu

Enviant per correu a:
Consell regulador DOP Arròs del Delta de l’Ebre
Còpia del codi lliurat al restaurant juntament amb les seves dades personals ( nom,cognoms, adreça, telèfon)

 

El participant haurà de conservar el codi original ja que és condició indispensable disposar del codi per accedir al premi en cas de resultar premiat al sorteig.

 

 • • Per Facebook

Mitjançant l’aplicació que s’habilitarà a la página de Facebook oficial del Consell Regulador DOP Arròs del Delta de l’Ebre www.facebook.com/…..

Un cop a la página caldrà adreçar-se a l’aplicació dedicada a la promoció, en cas de ser el primer cop que s’accedeixi, caldrà acceptar els permisos.

El participant haurà de complimentar un formulari amb les seves dades personals necessaris i reals per accedir a la promoció . La falsetat o la manca d’algunes de les dades obligatòries motivaràn l’exclusió del participant de la promoció.

Un cop degudament complimentats els punts anteriors , el participant podrá participar , per a la qual cosa haurà d’introduir el codi adquerit al restaurant.

Els participant que utilitzin aquesta modalitat hauràn de conservar el codi, ja que és condició indispensable disposar del codi per accedir al premi en cas de resultar premiat al sorteig.

 • • Per internet

També es podrá participar a la promoció accedint a la página web www.rutadelarros.com

El participant haurà de enregistrar-se al sorteig complimentant un formulari amb les seves dades personals: nom, cognoms, NIF/NIE, sexe, data naixement, e-mail, contrasenya, móvil i/o telèfon fix, adreça actual codi postal población i provincia.

En cas que durant el procés d’enregistrament es detecti que el participant no compleix amb algún dels requesits de la promoció apareixerà un missatge indicant-li que no pot participar en la mateix i no es conservarà el seu registre.

És imprescindible que els participants aportin les seves dades personals necessaries i reals per accedir a la promoció. La falsetat o manca d’alguna de les dades obligatòries motivaran la exclusió del participant a la promoció.

Un cop enregistrat el consumidor haurà d’introduir el codi lliurat al restaurant.

Els participants sota aquesta modalitat hauran de conservar el codi, ja que es condició indispensable disposar de tot això per accedir al premi en cas de se resultat premiat al

La participació mitjançant internet i Facebook, el Consell regulador de la DOP Arròs del Delta de

l’Ebre declina qualsevol responasabilitat per danys i perjudicis de tota mena que pugui donar-se a la falta temporal o disponibilitat, de continuïtat del funcionament i /o fallides en l’accès a les diferents pàgines i enviament de respostes de participació a través d’Internet i/o Facebook.

La data máxima de tramesa de cartes i participació per Facebook o Internet és el dia 30/06/2016.

Quedara fora de la promoció qualsevol carta rebuda amb matasello posterior a 01/07/2016.

Sisena. Lliurament del premi

El premi será comunicat al guanyador pel Consell Regulador DOP Arròs del Delta de l’Ebre.

El premi no será transmisible sota cap concepte ni tampoc es podrà canviar pel seu valor econòmic

El dret a reclamar el premi caducarà als sis mesos des de la celebració del sorteig. Així mateix el guanyador disposarà de sis mesos per bescanviar el premi a comptar des de la celebració del sorteig.

Setena. Difusió de la promoció

La promoció es donarà a conèixer mitjançant els següents medis amb carácter enunciatiu però no limitatiu

 • • Web de la promoció
 • • Pàgina Facebook
 • • Accions als establiments adherits

Vuitena. Tractament de les dades personals

Els participants en la promoció consenteixen inequívocament que, en cas de resultar guanyadors les seves dades personals ( nom i cognoms) puguins ser comunicats a tercers mitjançant la difusió a través del medis que el Consell Regulador estimi convenient.

Les dades personals facilitades pels participants son necesaries i obligatòries per participar a la promoció. S’incorporaran a un fitxer, el responsable del qual será el Consell Regulador de la DOP Arròs del Delta i serán tractats per comunicar-mos amb aquells i fer-els-hi arribar informació, conèixer la seva pinió, realizar estadístiques i enquestes relacionades amb els seus hàbits de consum que ens permetin suggerir iniciatives,planificar promocions o adreçar-nos en els aniversaris o dates senyalades, així com trametre-els-hi informació i publicitat relacionades amb els productes, serveis i activitats de les empreses adscrites al Consell Regulador. Aquesta informació i comunicació publicitària els hi podrán ser trameses al seu correu electrònic. Així mateix, les seves dades podrán ser cedides a les empreses inscrites al Consell Regualdor.

Novena. Drets d’imatge.

Atesa la finalitat estrictament publicitària del sorteig, els guanyadors hauran d’acceptar que la seva imatge i nom puguin ser utilitzats als efectes d’informar sobre el resultat del sorteig i l’execució del premi del sorteig juntament amb els cuiners i restaurant de la promoció.

Desena. Causes de desqualificació d’un participant a la promoció

Quedarà exclòs qualsevol participant de la promoció en els següents casos:

 • • Introducció d’un codi inexistent o falsejat
 • • No disposar o lliurar els justificants originals amb els que hagi participat
 • • Utilització de sistemes o dispositius per la introducció automatitzada o masiva o repetitiva de dades. Davant la sospita de que un participant estigui emprant qualsevol sistema automatitzat per la introducció massiva o repetitiva da dades o codis necessaris per participar a la promoció, donarà lloc a la exclusió immediata de totes les seves participacions i l’inhibiltarà per rebre elpremi, sense necessitat de comunicar-li.
 • • Introducció de dades personals inexactes, errònees, no coincedents o falses. Havent cosntatat que un participant ha introduit dades personales inexactes i/o falsejades donarà lloc a la exclussió immediata de totes les seves participacions a la promoció i quedarà inhabilitat per rebre qualsevol premi, sense necessitat de comunicar-li

Onzena. Acceptació de les bases

La participació a la promoció implica l’acceptació de les presents bases per als interessats.